Partij programma

1. Samenwerken intern en extern

Een respectvolle samenwerking in de Verenigde Vergadering en in het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden is een randvoorwaarde voor goed bestuur. In politiek-bestuurlijke omgangsvormen is de Gedragscode Integriteit van Delfland leidend.
De afgelopen vier jaar is helaas niet constructief bestuurd in Delfland. Dat werd wel gezien maar niet gecorrigeerd. Het is heel goed dat er doorstroming komt in het bestuur.

Integer Liberaal gaat voor constructieve en respectvolle samenwerking intern en extern. Het belang van Delfland en de inwoners staat centraal. Dat lijkt zo gewoon maar dat is het niet.

2. Kosten

Het kostenbewustzijn moet omhoog bij het duurste waterschap van Nederland.
Integer Liberaal vindt dat plannen moeten worden voorzien van een Maatschappelijke Kosten-Baten-Analyse (MKBA). We streven naar gelijkblijvende of lagere tarieven.

3. Waterkwaliteit

Samen met de agrarische- en glastuinbouwsector werkt Delfland aan schoner water. Voorzuiveren van afvalwater is een optie die wordt onderzocht. Waterkwaliteit in stedelijk gebied vraagt meer samenwerking van gemeenten en waterschap (o.a. voorkómen riooloverstorten).
De waterkwaliteit in Delfland is nog niet op orde. Integer liberaal zet in op:

Ecologische waterkwaliteit
 • Delfland heeft de afgelopen jaren meer dan 40 mln uitgegeven aan ecologische oevers. Er is nooit goed onderzocht of dat werkt. Er zijn oevers te hoog aangelegd en kaalgevreten door ganzen. Dat is te duur leergeld!

 • Delfland zet geen extra regels bovenop Europese regels. Dat leidt tot onnodige extra uitgaven zoals 1 mln investeren in zwemplas Delftse Hout die aan de eisen voldoet.

 • Kroos is ontsierend en werkt negatief op de waterkwaliteit. Onderzoek en pilots om kroos aan te pakken zijn wenselijk.

  Chemische waterkwaliteit
  • Samenwerken met de sector Glastuinbouw en Agrarisch om emissies te beperken.

  • Prijsbeleid invoeren om bovenwettelijke prestaties te belonen.

  • o Reduceer gebruik bestrijdingsmiddelen, ook in stedelijk gebied.

4. Dijken

Delfland heeft 1,2 mln inwoners, herbergt het regeringscentrum, er zijn veel bedrijven en Delfland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Delfland inspecteert periodiek de dijken en duinen aan de meest recente veiligheidsnormen en versterkt die waar nodig. Delfland anticipeert op nieuwe (Delta) normen, zowel qua investeringen als qua ruimtereservering.
Integer Liberaal vindt nader onderzoek wenselijk naar plannen voor harde elementen (P-garages, gebouwen) in de kustzone die het risico verhogen en veel geld kunnen kosten.

5. Droge voeten

Ondanks de aanleg van een groot aantal m3 waterberging zijn delen van het gebied niet op orde voor extreme regenbuien. In Westland zijn recent initiatieven opgestart om droge voeten te houden. Nabij De Lier en in de Delftse binnenstad hebben inwoners zorgen.
Integer Liberaal dringt aan op berekeningen voor nieuwe maatgevende regenbuien. De bijbehorende maatregelen vragen om ruimte voor water.

6. Voldoende zoetwater

Steeds vaker krijgen we te maken met droogte. Zoetwaterbekkens zijn nodig als reserve voor inwoners, bedrijven, agrariërs en natuur. Waterberging onder kassen is van belang. Integer Liberaal wil nieuwe innovatieve maatregelen onderzoeken (bv. ondergrondse waterberging).

7. Gezuiverd afvalwater

Delfland zuivert afvalwater van wc’s, douches, koken en afvalwater van bedrijven. Nieuwe taak wordt om medicijnresten en microplastics te verwijderen uit afvalwater. Daarvoor moet Delfland zich oriënteren op innovatieve technologieën en de maatschappelijke kosten en baten.

8. Ruimtelijke ordening

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (woningen, bedrijven) moet ruimte voor water in de planontwikkeling en de planexploitatie worden meegenomen. Dat geldt ook bij dijkverhoging als gevolg van functieverandering (bv. gebieden waar gewoond wordt, krijgen een betere bescherming dan grasland). Dat brengt kosten en investeringen met zich mee.

9. Energietransitie

 • De Energiestrategie Delfland onderbouwt onvoldoende de opgave voor Delfland. Meer transparantie en een MKBA zijn wenselijk.

 • Een energieneutraal Delfland komt er primair door energiebesparing (= grootste deel van het energieverbruik) en secundair door duurzame energie-opwekking. Dat levert de beste bijdrage aan CO2-reductie.

 • Delfland committeert zich niet aan regionale energiedoelen als niet volstrekt helder is hoe die tot stand zijn gekomen, daadwerkelijk duurzaam zijn en de financiële gevolgen inzichtelijk zijn.

  • Delfland neemt niet deel aan afspraken van de Regionale Energie Strategie (RES)-regio MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag). De status van RES-regio’s is namelijk niet helder. De MRDH is een gemeenschappelijke regeling waaraan Delfland niet deelneemt en waar Delfland niet ‘ingerommeld’ moet worden. Dat leidt tot weinig zeggenschap en hoge kosten. Een besluit hierover is voorbehouden aan de Verenigde Vergadering.

  • Risico van RES is dat Europese boetes door het rijk verhaald worden op waterschappen (en gemeenten) en gemeenschappelijke regelingen. Dit moet voorkomen worden.

  • Bij gaswinning zoals in Gaag-Monster dienen waterhuishoudkundige randvoorwaarden in acht worden genomen (dus bv. niet onder waterbergingen) en fracking is niet aan de orde.

10. Nieuw belastingstelsel

Integer Liberaal neemt geen standpunt in over het voorstel van de Unie van Waterschappen voor een nieuw belastingstelsel, totdat de gevolgen inzichtelijk zijn. Integer Liberaal wil nieuwe ‘weeffouten’ voorkómen. Door een ‘weeffout’ was de categorie Ongebouwd jarenlang ernstig gedupeerd. Integer Liberaal heeft zich daarvoor ingezet. Het is eerlijk als de zuiveringsheffing varieert met het aantal personen per huishouden.

11. Waterbewustijn

Hoofdopdracht uit het coalitieakkoord in de afgelopen periode was het waterbewustzijn van inwoners vergroten en ze actief betrekken bij het waterbeheer in de eigen leefomgeving. Dat is niet gelukt! Dat kan veel beter door:

 • een goede uitleg wat inwoners zelf kunnen bijdragen;

 • geavanceerde technische concepten als 3Di in te zetten om inwoners en scholieren visueel uit te legen wat mis kan gaan;

12. Verantwoord omgaan met flora en fauna

Integer Liberaal kiest voor verantwoord faunabeheer o.a. door de aanleg van vispassages bij vernieuwing van gemalen en preventie van schade aan dijken door muskusratten.